Galway Schools Choir

Galway Schools’ Choir to enable children and young people to find their voice again! Rachfar i mbun foinn arís gan mhoill le cúnamh ó Chór Scoileannna na Gaillimhe!

One of the big draw-backs within school settings due to Covid-19 was the fact that students were unable to partake in classroom singing in the way they were accustomed to. We know the sheer joy and benefits that group singing brings to the lives of children and young people (and research underpins this) and so as the Covid landscape changes (for the better) we stand ready to play our part in restoring and embellishing group singing in schools across Galway county. 

Music Generation Galway County is pleased to announce its Galway Schools’ Choir initiative. Participating school classes drawn from different schools will be given expert tuition from our Musician Educator team in the area of group singing. The same vocal repertoire will be offered to individual schools across Galway county and later (in 2022) participating classes will represent their respective schools’ while joining together with a variety of other schools for a performance by Galway Schools’ Choir. It’s a bit like playing for your county team but first doing the ground work with your local club team! We can almost hear these ethereal tones already! 

Ceann de na míbhuntáistí is mó laistigh de scoileanna arb é Covid-19 is cúis leis ná nach raibh daltaí in ann a bheith i mbun amhránaíochta sa seomra ranga ar bhealach a raibh taithí acu air.

Tá a fhios againn an méid spraoi agus tairbhe a bhaineann leanaí agus daoine óga as amhráin a chanadh i ngrúpa (agus tá sé sin cruthaithe ag an taighde) agus mar sin, agus feabhas ag teacht ar chomhthéacs Covid, táimid réidh ár gcion a dhéanamh tús a chur le hamhránaíocht ghrúpa i scoileanna Chontae na Gaillimhe in athuair.

Tá áthas ar Music Generation Chontae na Gaillimhe togra Chór Scoileanna na Gaillimhe a fhógairt. Tabharfaidh ár bhfoireann Oideachasóirí Ceoil sainoiliúint in amhránaíocht ghrúpa do na ranganna scoile ó na scoileanna éagsúla a ghlacann páirt. Tairgfear an stór amhrán céanna do scoileanna aonair ar fud Chontae na Gaillimhe, agus ina dhiaidh sin arís (in 2022), déanfaidh na ranganna atá páirteach ionadaíocht ar a scoileanna agus iad ag teacht le chéile le scoileanna eile le haghaidh taibhléiriú Chór Scoileanna na Gaillimhe. Smaoinigh air mar áit a fháil ar fhoireann an chontae i ndiaidh duit diantraenáil a dhéanamh agus imirt go maith le do chlub áitiúil! Ní fada uainn go gcloisimid na fuaimeanna binne sin!

Music Generation Galway County provides access to instrumental and vocal performance music education through a variety of programmes while also providing pathways to development and performance opportunities for children and young people. Our Galway Schools’ Choir initiative will (in time) also allow for social interaction between students from different schools brought about through music/singing. 

The vocal repertoire attached to our Galway Schools’ Choir programme will comprise popular vocal pieces known to children and young people and arranged in an imaginative and engaging manner so that enjoyment is at the heart of all that is undertaken. Written and audio resources will be given to the classroom teacher so they too can rehearse with the young students between our visits! 

Soláthraíonn Music Generation Chontae na Gaillimhe rochtain ar oideachas ceoil thaibhithe, idir cheol uirlise agus cheol gutha, agus ag an am céanna féachann sé le bealaí a réiteach chun leanaí agus daoine óga a fhorbairt agus chun deiseanna a thabhairt dóibh dul ar an stáitse. Éascóidh togra Chór Scoileanna na Gaillimhe, in am is i dtráth, idirchaidreamh sóisialta idir daltaí ó scoileanna éagsúla a bhuíochas leis an gceol/an amhránaíocht.

Amhráin choitianta a bheidh i stór amhrán chlár Chór Scoileanna na Gaillimhe a mbeidh taithí ag leanaí agus ag daoine óga orthu, agus déanfar iad a chóiriu ar bhealach samhlaíoch agus spreagúil a fhágfaidh go mbainfidh gach duine pléisiúr astu.

Beidh an teagasc agus an stór amhrán a bheidh in úsáid ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon.

Tabharfar acmhainní scríofa agus fuaime don mhúinteoir ranga chun go mbeidh siad in ann cleachtadh a dhéanamh leis na daltaí sna tréimhsí idir cuairteanna.

If you are interested in having your school become part of Galway Schools’ Choir, please fill out the registration of interEst form at the link below.